Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Aleksandrów Łódzki

Kolorowy pasek

WYDZIAŁ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Naczelnik Wydziału Danuta Antczak-Mastalerz
Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro pok. nr 7
tel.:  42  270 03 30
fax:  42  270 03 48
email: inwestycje@aleksandrow-lodzki.pl
 
Inspektor Katarzyna Siedlecka
Plac Tadeusza Kościuszki 2, pok. 14 C
tel.: 42  270 03 32
Realizowane zadania:
. wpisy do ewidencji działalności gospodarczej
. zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
. likwidacja prowadzenia firmy
. zawieszenie działalności gospodarczej
. wznowienie działalności gospodarczej
- migracja starych wpisów z ewidencji działalności gospodarczej na stronę
Ministerstwa Gospodarki www.ceidg.gov.pl
- rejestracja nowych firm na platformie Ministerstwa Gospodarki za pomocą
profilu zaufanego
. wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji
działalności gospodarczej, odpowiedzi na zapytania
. wydawanie zaświadczeń o lokalizacji placówek handlowych i gastronomicznych
zgodnie z ustawą o grach i zakładach wzajemnych
. przygotowywanie wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych do zaopiniowania
przez gminną komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
. wygaszanie, cofanie i zmiana zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
. wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych
. przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku
ubiegłym i naliczanie na ich podstawie opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym
. wydawanie opinii w zakresie projektu uchwały zarządu powiatu zgierskiego w
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Zgierskiego na dany rok kalendarzowy
. wydawanie licencji na prowadzenie taksówek i regularnych przewozów
specjalnych
. zmiany w licencjach na taksówki, i zezwoleniach na regularny, specjalny
transport krajowy osób
. wydawanie duplikatów, wypisów z zaświadczeń o dokonaniu wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej lub zaświadczeń o dokonaniu zmiany we wpisie (dotyczy wpisów archiwalnych),
. udzielanie informacji odnośnie wskazanych podmiotów gospodarczych w
prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej,
. udzielanie informacji odnośnie założenia i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
. udzielanie podstawowych informacjo odnośnie działalności regulowanej
. udostępnianie archiwalnych akt związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej także na podstawie decyzji na wykonywanie rzemiosła w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych,
. przygotowywanie sprawozdań do urzędu statystycznego  w związku z prowadzoną ewidencją działalności
gospodarczej

Inspektor Dorota Nowak
Plac Tadeusza  Kościuszki 2, pok. 14 B
tel:  42  270 03 69
email: d.nowak@aleksandrow-lodzki.pl
Realizowane zadania:
.  Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wraz z naliczaniem opłat z tego tytułu wynikających oraz kontrola ich wniesienia do kasy Gminy
. Przeprowadzanie wizji terenowej oględzin drzew lub krzewów
. Naliczanie opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia
. Ustalenie obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych inwestycji
. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć
. Przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, których inwestorem jest Gmina Aleksandrów Łódzki
. Informacja o aktualnych przepisach z zakresu ochrony środowiska w odniesieniu do zwykłego korzystania ze środowiska oraz działalności gospodarczej
. Wnioskowanie o wprowadzenie niektórych form ochrony przyrody
. Naliczanie opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza oraz składanie - w tym do Urzędu Marszałkowskiego - wykazów dotyczących zanieczyszczeń objętych naliczonymi opłatami
 
Główny specjalista Karol Pawlak
Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro pok. nr 5
tel.: 42  270 03 40
email: karol.pawlak@aleksandrow-lodzki.pl
 
Realizowane zadania:
. rozstrzyganie sporów w sprawach zakłóceń stosunków wodnych;
. opiniowanie spraw z zakresu:
      - lokalizacji studni,
      - projektów prac geologicznych (żwirownie, badania geologiczne i tp),
      - projektów budowlanych pod względem ochrony wód i urządzeń melioracji wodnych,
. nadzór nad eksploatacją kanalizacji deszczowej;
. wydawanie warunków technicznych dla rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz budowy przyłączy do k.d.;
. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (opłata skarbowa 107 zł);
. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
. spisywanie zeznań świadków i wydawanie zaświadczeń dotyczących pracy w gospodarstwach rolnych (do celów emerytalnych);
 
Inspektor Dominika Szutenbach
Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro pok. nr 5
tel.  42 270 03 40
email: d.szutenbach@aleksandrow-lodzki.pl
 
Realizowane zadania:
 
. organizacja funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych przez gminę.
. prowadzenie zbioru przepisów prawnych dotyczących odpadów oraz utrzymania czystości i porządku w gminie
. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
. opiniowanie wniosków zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
. prowadzenie rejestru zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów,
. prowadzenie rejestru pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
. prowadzenie rejestru informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
. prowadzenie ewidencji odpadów i przekazywanie zbiorczych zestawień danych do Urzędu Marszałkowskiego (tylko dla Urzędu Miejskiego),
. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
. przeprowadzanie niezbędnych wizji w terenie związanych z przygotowywaniem decyzji wydawanych na podstawie art. 34 ustawy o odpadach,
. realizacja zadań zapisanych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2010 - 2013 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032),
. prowadzenie ewidencji substancji szkodliwych wraz z przekazywaniem danych do Bazy Azbestowej,
. rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie umów o udzielenie dotacji celowej dla zadań związanych z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
. wydawanie zaświadczeń o wniesieniu opłaty z tytułu zupełnej i trwałej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
. sprawozdawczość,
. przeprowadzanie kontroli na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Aleksandrów Łódzki w zakresie wykonywania przez ich właścicieli obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Referent Anna Kowalczyk
Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro pok. nr 5
tel.  42 270 03 40
email: anna.kowalczyk@aleksandrow-lodzki.pl

Realizowane zadania:

. organizacja funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych przez gminę,
. bieżąca obsługa mieszkańców, w tym przyjmowanie deklaracji i ich weryfikacja,
. przeprowadzanie niezbędnych wizji w terenie związanych z przygotowywaniem decyzji wydawanych na podstawie art. 26 ustawy o odpadach,
. przeprowadzanie kontroli na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Aleksandrów Łódzki w zakresie wykonywania przez ich właścicieli obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
. udział w kontroli operatora odbierającego odpady komunalne od mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki,
. prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej,
. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Referent  Adam Twardowski
Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro pok. nr 5
tel. 42 270 03 40
email: adam.twardowski@aleksandrow-lodzki.pl
 
Realizowane zadania:
 
. organizacja funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych przez gminę.
. prowadzenie zbioru przepisów prawnych dotyczących odpadów oraz utrzymania czystości i porządku w gminie
. przeprowadzanie niezbędnych wizji w terenie związanych z przygotowywaniem decyzji wydawanych na podstawie art. 34 ustawy o odpadach,
. przeprowadzanie kontroli na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Aleksandrów Łódzki w zakresie wykonywania przez ich właścicieli obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,


Główny specjalista Krystyna Karasiak
Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro pok. nr 8
tel./faks:42 270 03 48
email: karasiak. inwestycje@aleksandrow-lodzki.pl
 
Realizowane zadania:
. sprawy związane z zielenią miejską
. sporządzanie umów dzierżaw gruntów rolnych dla celów emerytalno-rentowych i ich rejestrowanie w komórce rejestracyjnej ewidencji gruntów
. obsługa rolników w zakresie szkód łowieckich
. obsługa rolników w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej
. sprawy związane z gospodarka leśną (sprawy zalesiania terenów rolnych)
. obsługa Kół Gospodyń Wiejskich
. szacowanie szkód w płodach rolnych
. sprawy związane z ochroną roślin uprawnych
. wydawanie zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rodzinnego, powiększania jego powierzchni dla potrzeb notarialnych (opłata 17 zł)
. przeprowadzanie postępowań związanych z udzielanych zamówień publicznych na podstawie art.4  pkt.8 Prawa Zamówień Publicznych
. spisywanie porozumień pomiędzy Inwestorem a Gminą w sprawie dofinansowania do budowy wodociągów oraz przejmowanie od Inwestorów odcinków wodociągów na majątek Gminy
. sprawy związane z realizacją inwestycji
. organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych
. usuwanie odpadów w pasach drogowych.

Główny specjalista Małgorzata Ruda
Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro pok. nr 6
tel.:  42  270 03 31
email:  m.ruda@aleksandrow-lodzki.pl
 
Realizowane zadania:
. remonty dróg gminnych (ulic miejskich), remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych, wyrównywanie szlaką nawierzchni gruntowych
. korespondencja w zakresie dróg będących w zarządzie Gminy
. szkody komunikacyjne
. sporządzanie informacji o drogach gminnych oraz przekazywanie ich do GDDKiA
. uzgadnianie projektów organizacji ruchu
. naprawa przepustów drogowych, rowy przydrożne
. zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, posypywanie piaskiem)
. przyjmowanie interwencji w sprawie bieżącego utrzymania dróg gminnych
. zgłaszanie zarządcom dróg krajowych i powiatowych interwencji w sprawie powyższych dróg
. zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy
. sprawy komunikacji zbiorowej:
      - uzgodnienia rozkładów jazdy
      - zgody na korzystanie z przystanków autobusowych przy drogach gminnych
. przeprowadzanie postępowań związanych z udzielanych zamówień publicznych na podstawie art.4  pkt.8 Prawa Zamówień Publicznych
 
Inspektor Magda Łuczak
Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro pok. nr 6
tel.: 42  270 03 66
email:  m.luczak@aleksandrow-lodzki.pl
 
Realizowane zadania:
. sprawy związane z oświetleniem ulicznym (postulaty odnośnie doinstalowania dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego, awarie oświetlenia ulicznego);
. sprawy związane z przyłączeniem mieszkańców do komunalnej sieci wodociągowej;
. sprawy związane z przyłączeniem mieszkańców do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej;
. przygotowywanie protokołów OT przyjęcia środka trwałego;
. przygotowywanie protokołów PT przekazania środka trwałego;
. sporządzanie zestawień wydatków poniesionych na inwestycje;
. opisywanie faktur;
. przygotowywanie sprawozdań oraz ankiet związanych z realizacją inwestycji,
. przeprowadzanie postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych na podstawie art.4 pkt 8,
. sprawy związane z realizacją inwestycji,
. sprawy związane z oświetleniem ulicznym (postulaty odnośnie doinstalowania dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego, awarie oświetlenia ulicznego)


Główny specjalista Maria Wiśniewska
Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro pok. 6
tel. 42  270-03-65
email:  maria.wisniewska@aleksandrow-lodzki.pl
 
Realizowane zadania:
. wydawanie decyzji lokalizacyjnych dla umieszczanej infrastruktury w drogach gminnych oraz uzgodnień dla dróg wewnętrznych,
. wydawanie uzgodnień lokalizacji zjazdów z dróg wewnętrznych,
. wydawanie decyzji na lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych w drogach gminnych,
. przeprowadzanie postępowań związanych z udzielanych zamówień publicznych na podstawie art.4 pkt.8 Prawa Zamówień Publicznych,
.  sprawy związane z realizacją inwestycji


Podinspektor Bartosz Lachowicz
Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro pok. 6
tel. 42  270 03 74
email:  bartosz.lachowicz@aleksandrow-lodzki.pl

Realizowane zadania:
. oznakowanie dróg gminnych (ulic miejskich), oznakowanie pionowe i poziome (znaki drogowe), tablice z nazwami ulic
. remonty dróg gminnych (ulic miejskich), remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych, wyrównywanie szlaką nawierzchni gruntowych
. zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, posypywanie piaskiem)
. zgłaszanie zarządcom dróg krajowych i powiatowych interwencji w sprawie powyższych dróg
. protokoły przekazania i odbioru pasa drogowego
. lokalizacje wiat przystankowych
. pielęgnacja zadrzewień w pasach drogowych
. przeprowadzanie postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych na podstawie art.4 pkt 8,

 

Metadane

Źródło informacji:Konrad Lewicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Konrad Lewicki
Data wprowadzenia:2010-04-21 14:37:18
Opublikował:Tomasz Soboń
Data publikacji:2010-04-21 15:18:09
Ostatnia zmiana:2017-06-27 15:16:44
Ilość wyświetleń:17153

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij